VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

1. Predávajúcim (prevádzkovateľom) - dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.sperkyalexandra.sk je spoločnosť

Morrison, s.r.o. so sídlom Ružová 1002/12,90031 Stupava

IČO: 35 948 183

DIČ: 2022043628

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 37022/B,  deň zápisu 30.07.2005 

Bankový účet: 2923856121/1100

Adresa prevádzky: Na križovatkách 35C, 82104 Bratislava

Zodpovedný vedúci: Alexandra Vrábelová

E-mail: info@sperkyalexandra.sk

Telefónne číslo: +421 949 828 609 / pondelok - sobota: 8:30 - 19:30

2. Kupujúcim je každý návštevník webstránky stylist.sk, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014  Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

6. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

7. Predmetom kúpy sú internetové ebooky (ďalej len predmet kúpy) a stylistické služby a semináre ponúkané na webových stránkach http://www.stylist.sk, ktoré zákazník objednáva vyplnením a odoslaním objednávky.

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením nákupnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporučením a vyjadrením názoru k tejto téme.

8. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

e-mail: ba@soi.sk

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.                    
                                                                      
Článok III.

Objednávka

1. Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky a predmetom kúpy, a to na stránkach http://www.stylist.sk. Objednávka vzniká na základe vyplnenenia elektronického formulára objednávky kupujúcim. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúce sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webových stránkach http://www.stylist.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nákupnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky do 3 pracovných dní zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru alebo služby v zmysle ods. 3. tohto článku. To sa uskutoční zaslaním e-mailu alebo telefonicky týždeň pred termínom seminára alebo osobného stylingu.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare alebo službe sú konečné.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.stylist.sk v momente vykonania nákupu.

Článok V.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby na stránke www.stylist.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:  

a) platba na základe zálohovej faktúry – vopred, zaslanie e-booku alebo služba budú realizované po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

b) platba pri osobnom stretnutí tesne pred poskytnutím služby, 

c) platba na základe darčekového poukazu.

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je na ňom uvedený. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b) zľavu za opakovaný nákup,

c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

d) zľavu pri odporúčaní na dve e-mailové adresy

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať (kombinovať pri jednej objednávke).

Článok VI.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 50 dní od jej vytvorenia.

 2. Ak sa jedná o kúpu e-booku, je zaslaný na mail kupujúceho max. do 5 pracovných dní odo dňa pripísania sumy na účet. Po dohovore so zákazníkom je možné e-book zaslať okamžite.

 3. Doba pre dodanie e-booku môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom (platí to najmä počas dovoleniek).
 4. Spolu s tovarom alebo službou je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

 5. Dodanie tovaru alebo služby je uskutočnené jeho odovzdaním

Článok VII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar alebo službu bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo služby.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne alebo elektronicky doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu alebo e-mail predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (uvedený na hlavnej stránke v spodnom paneli), v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením *

 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar alebo službu  do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

 5. Za ebooky predávané na stránkach www.stylist.sk predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. V tejto lehote máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu, lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúce deň po doručení predmetu kúpy.

  Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom pošty alebo e-mailom).

  Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári alebo osobnom stylingu, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: alexandra@stylist.sk

  Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Ak tak urobíte 5 až 13 dní pred začiatkom, vrátime vám 80% sumy, posledných 5 dní pred konaním seminára vám vrátime 60% sumy.

  Zakúpená služba alebo vstup na seminár sú prenosné.

  Odstúpenie je možné uskutočniť elektronickou formou na email: alexandra@stylist.sk, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou nákupnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) pre uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak.

Článok IX. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar alebo službu,
  2. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar alebo službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo službou alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru alebo službe ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 20. apríla 2017.

 

                                                                                  Peter Šereš

                                                                            konateľ Morrison, s.r.o.

 

SLEDUJTE MA


             


NOVINKY MAILOM

E-BOOK


12 trikov ako vyzerať štíhlejšie

PRÍKLAD E-OUTFITU:


E-outfit je vizualizovaný návrh oblečenia vytvorený na mieru pre vás (podľa vašej postavy a farebného typu) v grafickom programe. Skladá sa z vecí zo slovenských e-shopov, kde si ich môžete aj zakúpiť. So žiadnymi nemám dohodu, takže som pri výbere oblečenia objektívna:)

REFERENCIE


Na stretnutie so Saškou som sa veľmi tešila a z osobného stylingu som odchádzala nadšená. Hoci som Sašku dovtedy osobne nepoznala, stretnutie s ňou bolo ako stretnutie s kamarátkou, s ktorou sa spolu rozprávame o móde a o štýle. Dozvedela som sa množstvo nových informácii, hlavne som vďačná za to, že viem, aké farby mi pristanú a aké strihy voliť, aby som vyzdvihla to, čo vyzdvihnúť treba. Ako veľký bonus vnímam i to, že Saška zašle zhrnutie celého stretnutia e-mailom, a tak sa nemôže stať, že by som na niečo dôležité zabudla. Veľmi sa mi páči i to, že som dostala e-outfit spolu s linkami slovenských eshopov, kde dané kúsky zoženiem. Ak budem potrebovať niečo dokúpiť, určite si z e-outfitu vyberiem. Ďakujem za tento veľmi príjemný ženský deň

Miroslava Kilianová

Ja nie som veľmi nákupný typ... ale Saška ma zachránila, pomohla mi vybrať šaty na fotenie, ktoré mi aj napriek mojej postave perfektne sadli, a bola som so sebou veľmi spokojná. Saška je veľmi milá a ochotná a profesionálne poradí a vyberie vám presne na mieru to, čo sa vám hodí... určite odporúčam - aj ja ju ešte využijem:)

Zuzka Kuchárová recruiterka

So Saškou bolo výborne, bola to taká babská dvojhodinka. Je veľmi milá, má krásny ateliér. Určila mi farebný typ, farby a odtiene, ktoré sa mi hodia, prešla so mnou štýly, typ postavy a strihy. Vypočuje a potom profesionálne poradí.

Bianka Kováčová biochemička

Mala som tú česť stretnúť pani Sašku. Bola veľmi milá a príjemná, vie veľmi dobre poradiť. Nakoľko aj ja mám praktické skúsenosti s outfitmi, naše stretnutie bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce. Je veľký odborník v oblasti poradenstva strihov a farieb a vyskladania šatníka. Vrelo odporúčam. Ešte raz ďakujem!

Dena Danihelová shop assistent

Chcem Vám poďakovať za Váš čas a určenie farebného typu, typu postavy a tváre a toho, čo mi najlepšie pristane. Tie odtiene farieb, ktoré mi vyšli sú nádherné. Mám iba pár kúskov oblečenia v takých farbách, ale sú to práve tie, v ktorých sa cítim žensky a krásne. Predtým som si ani neuvedomovala, že to je práve tou farbou oblečenia. Páčia sa mi aj outfity, ktoré Ste mi navrhli. Prajem všetko dobré a veľa ďalších spokojných klientiek. 

Lucia P.

Farebná typológia. Z počutia známy pojem, ale až keď som videla Saškin príspevok som si povedala, že chcem vedieť o tom viac. Saška mi vo svojom ateliéri ukázala, ktoré farby vyzdvihujú a ktoré potláčajú moju tvár. Zistila som, že človek aj intuitívne siaha po tom, čo sa mu hodí. Ale bez Sašky by som nezistila, že je ešte aj niekoľko ďalších odtieňov, ktoré môžem doplniť do šatníka. A už som si aj zopár kúskov utekala dokúpiť!

Čas strávený v Saškinom ateliéri farieb sa vyplatil. Diskutovali sme, hľadali, porovnávali, primeriavali. Taký čas pre ženy. Odchádzala som spokojná a pripravená byť ešte krajšou. Ďakujem Saši.

Martina K. Bratislava

Byť atraktívnou neznamená len mať ideálne miery, či tváričku ako bábika. Atraktivita je fenomén, ktorý sa dá pomocou vhodného stylingu vyskladať natoľko sofistikovane a prirodzene, že s údivom zistíme, aká je každá z nás krásna. Poznať pravidlá stylingu vám umožní vždy elegantná mláda dáma a šikovná stylistka Alexandra. Pomôže vám zregenerovať sebavedomie a odhalí vašu jedinečnosť.

Lenka Radačovská psychologička

KONTAKT


Alexandra Vrábelová
osobný styling
0949 828 609
alexandra@stylist.sk

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.