Ochrana osobných údajov

Pri prihlásení sa do odberu noviniek alebo pri vyplnení kontaktého formuláru mi poskytujete svoje osobné údaje. Za ich ochranu a zabezpečenie zodpovedá admin web stránky www.stylist.sk, Alexandra Vrábelová (ďalej len admin). V tomto texte sa dozviete účel, spôsob spracovania osobných údajov a nakladania s nimi, ochranou, zabezpečením a právami, ktoré máte v súvislosti so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Vymedzenie pojmov

Správca/Prevádzkovateľ

Firma Morrison, s.r.o., so sídlom Ružová 1002/12,90031 Stupava

IČO: 35 948 183, DIČ: 2022043628

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 37022/B, deň zápisu 30.07.2005 

Spoločnosť Morrison, s.r.o. prevádzkuje webovú stránku www.stylist.sk. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, a za akým účelom, a taktiež na akú dlhú dobu.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je osoba, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v dojednanom rozsahu a podmienok s prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy.

Sprostredkovateľom je admin webu, Alexandra Vrábelová, ktorá je prevádzkovateľom poverená správou a riadením webovej stránky www.stylist.sk a vykonáva nasledujúce úkony:

-  komunikuje so zákazníkmi telefonicky a emailom
-  vybavuje objednávky
-  vystavuje faktúry a príjmové doklady

Dotknutá osoba

Je to osoba, ktorej údaje sa spracúvajú. Nakoľko princípom zákonu o ochrane osobných údajov je skutočnosť, aby bola poskytovaná rovnaká ochrana osobných údajov vo všetkých členských štátoch ako aj zvýšenie dôvery týchto osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské práva ako je právo na súkromie.

Táto osoba má právo na informácie podľa zákona o tom kto, ako dlho, na aký účel spracúva osobné údaje, ich rozsah a podobne, pričom tieto informácie sú na webe dostupné bez nutnosti dotknutej osoby sa na ne dopytovať.

Ďalším právo je právo na prístup k osobným údajom, na základe žiadosti môže fyzická osoba dopytovať prevádzkovateľa za akým účelom akú kategóriu, dobe uchovávania poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť vo forme, v akej uviedla v žiadosti (mailom, poštou), ak však pôjde o opakované žiadosti danej osoby, môže prevádzkovateľ účtovať si od tejto osoby primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť na doplnenie alebo úpravu spracúvaných nesprávnych osobných údajov, pričom prevádzkovateľ je povinný tieto údaje opraviť.

Právo na výmaz osobných údajov spočíva v bezodkladnom vymazaní osobných údajov po doručení žiadosti alebo v prípade ak tieto údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli získané, po odvolaní súhlasu dotknutej osoby alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov sa uplatňuje v čase keď sa zistí, že osobné údaje nie sú správne a ešte nie sú ani opravené, ak spracovanie údajov je nezákonné a osoba namieta ich spracovanie ale nežiada ich vymazanie ale iba blokovanie. V podstate v danom období sa s osobnými údajmi nepracuje (vynímajúc však ich opravu), avšak v prípade ak sa stav odstráni, je povinnosťou prevádzkovateľa pred ukončením obmedzenia (a teda ich opätovného začatia spracúvania) túto skutočnosť vopred oznámiť dotknutej osobe.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade ak sú osobné údaje spracúvané nad rámec účelu, za ktorým boli získané.

Kontaktné údaje

Ak potrebujete získať ďalšie informácie, môžete kontaktovať admina na tel. čísle 0949 828 609 alebo na e-mail: alexandra@stylist.sk.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, dodania tovaru, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu; ďalej že plníme podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov; a že vám umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov - pre naplnenie týchto účelov:

  • údaje pri vyplnení kontaktného formuláru - objednanie služby - ide o vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno (stačí ksrtné), a niekedy aj mesto vášho bydliska. Tieto údaje potrebujem k spätnému kontaktovaniu, komunikácii a k uskutočneniu rezervácie na konzultačné služby
  • údaje pri uzatvorení objednávky - sú potrebné na vedenie účtovníctva - ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje - t.j. meno, priezvisko, adresa) sú potrebné, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • údaje pri zapísaní sa na odber noviniek emailom - prihlasujete sa odber newsletterov, takže využívam váš osobný údaje (e-mail) za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných zdieľaní. Ak ste mojou zákazníčkou, konám tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu neurčeného počtu rokov od poslednej registrácie. Pokiaľ nie ste mojou zákazníčkou, zasielam vám newslettere len na základe vášho súhlasu, keďže ste sa prihlásili do odberu noviniek, a to po dobu neurčeného počtu rokov od jeho udelenia. Tieto údaje používam výlučne na to, aby som vás informovala o novom článku na blogu alebo o zaujímavej akcii, ktorú organizujem. Vždy môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • údaje získané pri prezeraní mojej stránky - získavám údaje o tom, z akého zariadenia ku mne návštevníci prišli (telefón, tablet, počítač), aký prehliadač používajú (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome…), z akej stránky si prišli na moju stránku (či priamo zadaním mojej web adresy alebo preklikom z inej stránky), ktoré stránky si na mojom webe prezerali. 
  • údaje získané pri využívaní mojej stránky - pri článkoch je možnosť komentovania. Ak sa rozhodnete článok komentovať, je nutné požiť vaše konto na Facebooku..
  • fotografická dokumentácia - z osobných stretnutí a podujatí, napr. seminára stylingu. Vaše osobné údaje sú ponechávané po dobu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, ak nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak, a len na základe vášho súhlasu.

Cookies

Pri prechádzaní web stránok sa zaznamenáva vaša IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok je braný ako oprávnený záujem správcu, pretože vďaka tomu je možné ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Sú prijaté všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Technické zabezpečenie

Údaje sa nachádzajú v administrátorskom rozhraní, kde má prístup iba admin, Alexandra Vrábelová.

K osobným údajom sa pristupuje iba cez 1 počítač, ktorý je zabezpečený heslom, ktoré pozná iba admin. Ďalšie heslo sa nachádza pri vstupe do administrácie wbovača. Počítač je ešte zabezpečený v uzamykateľnej miestnosti s bezpečnostnými dverami. Miestnosť sa nachádua v objekte, do ktorého  je možný prśitup iba z garáže cez magnetický čip alebo cez hlavný vchod, ktorý je taktiež zabezpečený čipom.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup iba admin, Alexandra Vrábelová, a konateľ firmy Morrison, p. Peter Šereš, ktorý taktiež vedie účtovníctvo.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a dokáýu dáta spoľahlivo ochrániť.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: SmartEmailing, Webovač, Facebook a Google.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ešte ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na vlastnú firmu.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva dotknutej osoby

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte vedúcu prostredníctvom e-mailu: alexandra@stylist.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právu na prístup - kedykoľvek nás môžete vyzvať na vyššie uvedený email, a my vám v lehote 30 kalendárnych dní preukážeme, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov - pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo považujete vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, môžete požiadať o aktualizáciu vašich údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že realizujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Právo na obmedzenie rozsahu osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných zdieľaní.)

Právo na prenositeľnosť - máte právo vaše osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v čitateľnej podobe. Pre túto situáciu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz - byť zabudnutý. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systémov všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podozrenie, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najprv vedúcu, aby sme mohli riešiť danú situáciu a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných zdieľaní

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete kedykoľvek ukončit odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile. Automatizovaná služba (Smartemailing) okamžite zabezpečí, že sa ďalšie maily na vašu adresu už nepošlú.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

K 25.5.2018 Morrison, s.r.o.

SLEDUJTE MA


             


NOVINKY MAILOM

E-BOOK


12 trikov ako vyzerať štíhlejšie

PRÍKLAD E-OUTFITU:


E-outfit je vizualizovaný návrh oblečenia vytvorený na mieru pre vás (podľa vašej postavy a farebného typu) v grafickom programe. Skladá sa z vecí zo slovenských e-shopov, kde si ich môžete aj zakúpiť. So žiadnymi nemám dohodu, takže som pri výbere oblečenia objektívna:)

REFERENCIE


Na stretnutie so Saškou som sa veľmi tešila a z osobného stylingu som odchádzala nadšená. Hoci som Sašku dovtedy osobne nepoznala, stretnutie s ňou bolo ako stretnutie s kamarátkou, s ktorou sa spolu rozprávame o móde a o štýle. Dozvedela som sa množstvo nových informácii, hlavne som vďačná za to, že viem, aké farby mi pristanú a aké strihy voliť, aby som vyzdvihla to, čo vyzdvihnúť treba. Ako veľký bonus vnímam i to, že Saška zašle zhrnutie celého stretnutia e-mailom, a tak sa nemôže stať, že by som na niečo dôležité zabudla. Veľmi sa mi páči i to, že som dostala e-outfit spolu s linkami slovenských eshopov, kde dané kúsky zoženiem. Ak budem potrebovať niečo dokúpiť, určite si z e-outfitu vyberiem. Ďakujem za tento veľmi príjemný ženský deň

Miroslava Kilianová

Ja nie som veľmi nákupný typ... ale Saška ma zachránila, pomohla mi vybrať šaty na fotenie, ktoré mi aj napriek mojej postave perfektne sadli, a bola som so sebou veľmi spokojná. Saška je veľmi milá a ochotná a profesionálne poradí a vyberie vám presne na mieru to, čo sa vám hodí... určite odporúčam - aj ja ju ešte využijem:)

Zuzka Kuchárová recruiterka

So Saškou bolo výborne, bola to taká babská dvojhodinka. Je veľmi milá, má krásny ateliér. Určila mi farebný typ, farby a odtiene, ktoré sa mi hodia, prešla so mnou štýly, typ postavy a strihy. Vypočuje a potom profesionálne poradí.

Bianka Kováčová biochemička

Mala som tú česť stretnúť pani Sašku. Bola veľmi milá a príjemná, vie veľmi dobre poradiť. Nakoľko aj ja mám praktické skúsenosti s outfitmi, naše stretnutie bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce. Je veľký odborník v oblasti poradenstva strihov a farieb a vyskladania šatníka. Vrelo odporúčam. Ešte raz ďakujem!

Dena Danihelová shop assistent

Chcem Vám poďakovať za Váš čas a určenie farebného typu, typu postavy a tváre a toho, čo mi najlepšie pristane. Tie odtiene farieb, ktoré mi vyšli sú nádherné. Mám iba pár kúskov oblečenia v takých farbách, ale sú to práve tie, v ktorých sa cítim žensky a krásne. Predtým som si ani neuvedomovala, že to je práve tou farbou oblečenia. Páčia sa mi aj outfity, ktoré Ste mi navrhli. Prajem všetko dobré a veľa ďalších spokojných klientiek. 

Lucia P.

Farebná typológia. Z počutia známy pojem, ale až keď som videla Saškin príspevok som si povedala, že chcem vedieť o tom viac. Saška mi vo svojom ateliéri ukázala, ktoré farby vyzdvihujú a ktoré potláčajú moju tvár. Zistila som, že človek aj intuitívne siaha po tom, čo sa mu hodí. Ale bez Sašky by som nezistila, že je ešte aj niekoľko ďalších odtieňov, ktoré môžem doplniť do šatníka. A už som si aj zopár kúskov utekala dokúpiť!

Čas strávený v Saškinom ateliéri farieb sa vyplatil. Diskutovali sme, hľadali, porovnávali, primeriavali. Taký čas pre ženy. Odchádzala som spokojná a pripravená byť ešte krajšou. Ďakujem Saši.

Martina K. Bratislava

Byť atraktívnou neznamená len mať ideálne miery, či tváričku ako bábika. Atraktivita je fenomén, ktorý sa dá pomocou vhodného stylingu vyskladať natoľko sofistikovane a prirodzene, že s údivom zistíme, aká je každá z nás krásna. Poznať pravidlá stylingu vám umožní vždy elegantná mláda dáma a šikovná stylistka Alexandra. Pomôže vám zregenerovať sebavedomie a odhalí vašu jedinečnosť.

Lenka Radačovská psychologička

KONTAKT


Alexandra Vrábelová
osobný styling
0949 828 609
alexandra@stylist.sk

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.